تنديس

سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه را ندارد، تنديسي زيبا نخواهد شد.

از زخم تيشه خسته نشو كه وجودت شايسته تنديسي زيباست.

/ 0 نظر / 2 بازدید