# بصیرت
دروغ حقیقتی است که دروغگو از فرط حقارت، برای تحمیق و فریب دیگران آن را به گونه ای دیگر می آراید.
/ 12 نظر / 50 بازدید