دنيای شيشه ای

هميشه فكر كن تو يه دنياي شيشه اي زندگي مي كني؛

پس سعي كن كه به طرف كسي سنگ پرتاب نكني،

چون اولين چيزي كه ميشكنه،

                               دنياي خودته.

/ 0 نظر / 4 بازدید